Vad är etik?

VÄRDEGRUND

För att en värdegrund skall ha någon betydelse och inverkan måste de anställda förstå och stå bakom värdegrundern. Annars blir det bara tomma ord som inte har någon betydelse.

 

Etik kommer från det grekiska ordet ethos som betyder sed. Det är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Den är en vetenskaplig disciplin som dels hör hemma inom moralfilosofi och moralteologi. Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas. Den behandlar också kritiskt frågorna om vad som gör en handling god och vad som gör en människa god eller ond. Man brukar dela in etik i tre underområden: normativ etik, metaetik och tillämpad etik.

Den normativa etikläran delas i sin tur upp i tre huvudgrupper: teleologiska, deontologiska och dygdetiska. Den första gruppen hävdar att det är handlingens konsekvenser som avgör en handlings riktighet. Den andra talar istället om absoluta principer som det alltid är fel att bryta mot oavsett konsekvenserna (exempelvis ”det är alltid fel att stjäla”). Den sistnämnda lägger istället vikten vid hur individen som handlar bör vara. Exempel på olika teleologiska modeller är utilitarism och egoism. De deontologiska modeller går att dela upp i två undergrupper, regel- och handlingsdeontologiska. Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter.

Den vanliga uppfattningen är att moral som kommer från latin är människors uppfattningar om vad som är rätt och gott. Det är föreställningar som i högsta grad varierar mellan skilda kulturer och sociala sammanhang. Etiken är det teoretiska och kritiska studiet av dessa skilda moraluppfattningar liksom av det moraliska språket. Det innebär att etiken är vetenskapen om moralen.