Hinduismen


1. Ursprung

Hinduismen kan sägas ha sitt ursprung i mötet mellan den gamla Induskulturen i norra Indien och de invandrande Indoeuropéerna för omkring 3.500 år sedan. Invandrarna var "Arier" och deras språk Sanskrit (avlägset släkt med bl a Svenska) kom att bli språket för de heliga skrifter som tillkom under de följande 1000 åren, Vedaskrifterna. Som talspråk finns Sanskrit inte längre kvar, men det är alltjämt ett heligt religiöst språk.

2. Världsbild

Den hinduiska världsbilden skiljer sig från den "västerländska". Världen och universum befinner sig i ständigt kretslopp. Det finns ingen början och inget slut. Tiden kan tänkas likt ett hjul som ständigt rullar vidare. Kretsloppet hålls igång av gudarna Brahma, Vishnu och Shiva. Det finns många fler gudar, men de är egentligen alla delar av den stora gudomliga kraft som styr hela tillvaron.

Faktum är att den gudomliga världssjälen finns i allt, i naturen, i människans själ. Är kanske hinduismen panteistisk? Är gudstron polyteistisk? Är människan gudomlig?

3. Reinkarnationen

Som en följd av kretsloppstänkandet kan man se Reinkarnationen. När en människa dör föds hon i en ny gestalt. Högre eller lägre än i det förra livet? Det beror på karman från tidigare liv, summan av hennes goda och dåliga gärningar. Målet är att genom ständigt förbättrad karma nå högre och högre på karmastegen och så småningom slippa att återfödas. Detta är frälsning.

Uppgift:

Informera dig ytterligare genom att läsa om Hinduismen på Internet, i Skrifter eller kanske genom att intervjua någon som kan mera. Finns möjligen någon hindu i din närhet? Börja gärna med att kolla dessa webbsidor om hinduism :

Skolverkets länkskafferi
Resurssidorna om hinduismen

Wikipedia om hinduismen
Susning om hinduismen

Hinduismens lära

Religiösa Indien
Mer om hinduismen

Fundera över vad som verkar unikt för hinduismen och vad den eventuellt kan ha gemensamt med andra religioner. Vilken Gudsbild? Vilken Människosyn? Är människan gudomlig? Vilka etiska konsekvenser kan denna tro få i förhållande till fattigdom, lidande, våld, synen på djurs rättigheter?

1. Skriv in en personlig kommentar i någon av ovanstående frågeställningar i kurskonferensen på Folkbildningsnätet.

2. Försök att förklara vad människan är, enligt hinduismens tänkesätt. Skriv en kort sammanfattning i kurskonferensen.